Regulamin sprzedaży biletów

Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży biletów na występy zespołu Baltic String Quartet w systemie sprzedaży online. Ustalenia tego Regulaminu nie mają zastosowania w przypadku zakupu biletu bezpośrednio w miejscu wydarzenia.

Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Popiel Group Anna Popiel, NIP: 5831764607, REGON: 221003622 z siedzibą na ul. Dywizjonu 303 9A/20, 80-462 Gdańsk, zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie baltiquartet.com
  1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  2. wypełnienia formularza „Zamówienia”
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.
 5. Bilety pozostają własnością Sprzedającego do czasu odnotowania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 18 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 7. Płatności za bilety obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę DialCom24 Sp. z o.o., właściciela serwisu www.przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelwy24.
 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 10. Kupujący nie zostaje obarczony prowizją serwisu Przelewy24. Uiszczenie prowizji leży po stronie Sprzedającego.
 11. Kupujący drukuje bilet/bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 12. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż ilość dostępna w sprzedaży online, Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny (606 42 90 90 lub 608 63 52 69) lub mailowo na adres poczty elektronicznej info@balticquartet.com.
 13. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się 2 godziny przed rozpoczęciem danego spektaklu.
 14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili.
 15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy występ nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w terminie do 7 dni po odwołanym występie. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie gotówkowej lub przelewu bankowego.
 2. W przypadku zwrotu za zakupione bilety drogą elektroniczną należy odesłać e-bilet na adres Sprzedającego: ul. Dywizjonu 303 9A/20, 80-462 Gdańsk, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: info@balticquartet.com oraz dołączyć informacje: imię i nazwisko nabywcy biletu, nr transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu w systemie sprzedaży Przelewy24 oraz nr. konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
 3. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie. Klient jest zwolniony z ponoszenia opłat wynikających z prowizji systemu Przelewy24.
 4. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, powinien być dokonany w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie gotówkowej lub przelewu bankowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym występ, na który zostały zakupione bilety.
 5. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, paragon, faktura).
 6. Występy i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia występu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na występ nie ma prawa do zwrotu.
 7. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
 8. Przebukowanie biletów na inny koncert lub wydarzenie jest możliwe najpóźniej w dniu poprzedzającym koncert, na który zostały zakupione bilety. Przy przebukowaniu biletów należy uwzględnić konieczność uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.
 9. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: info@balticquartet.com.

Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Sprzedającego w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Sprzedającego wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione bezpośrednio przed występem oraz za pośrednictwem strony internetowej balticquartet.com nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Występy i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Sprzedający ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
 5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy kas biletowych opublikowane są na stronie balticquartet.com.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej balticquartet.com.